"future accident" — Słownik kolokacji angielskich

future accident kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły wypadek
  1. future przymiotnik + accident rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The spill yesterday prompted calls for government action to stop future accidents.