"frequently buy" — Słownik kolokacji angielskich

frequently buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): często kupuj
  1. buy czasownik + frequently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Investors frequently buy gold as a safe haven for their money in times of political unrest or other uncertainty.