"formally handed" — Słownik kolokacji angielskich

formally handed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalnie podać
  1. hand czasownik + formally przysłówek
    Luźna kolokacja

    During the ceremony the main contractors and the architect formally handed over the building to him.