"find a book" — Słownik kolokacji angielskich

find a book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź książkę
  1. find czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I tried to find a book to help me out.

    Podobne kolokacje: