"fantastic program" — Słownik kolokacji angielskich

fantastic program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fantastyczny program
  1. fantastic przymiotnik + program rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "There are a lot of great hotels that have fantastic programs for kids," he said.