"fantastic job" — Słownik kolokacji angielskich

fantastic job kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fantastyczna praca
  1. fantastic przymiotnik + job rzeczownik
    Silna kolokacja

    Thank you so much and well done for a fantastic job.

    Podobne kolokacje: