BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"extend benefits" — Słownik kolokacji angielskich

extend benefits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszerz korzyści
  1. extend czasownik + benefit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The House bill would extend benefits for up to 20 additional weeks, at a cost of over $6 billion.

powered by  eTutor logo