"excessive regulation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadmierne rozporządzenie
  1. excessive przymiotnik + regulation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Together we can fight back - and free up business and society from the burden of excessive regulation.