"exceed several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekraczać kilka procent
  1. exceed czasownik + percent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In many African countries the population growth exceeds 4 percent a year.

powered by  eTutor logo