"encourage production" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do produkcji
  1. encourage czasownik + production rzeczownik
    Silna kolokacja

    Common efficiency measures encourage production of parts in large batch sizes.