"encourage immigration" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudź imigrację
  1. encourage czasownik + immigration rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For this end, they encouraged European immigration, to increase the number of white people.