"encourage families" — Słownik kolokacji angielskich

encourage families kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudź rodziny
  1. encourage czasownik + family rzeczownik
    Silna kolokacja

    Coffee shops often encourage families with special menus for children.