"encourage dialogue" — Słownik kolokacji angielskich

encourage dialogue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj dialog
  1. encourage czasownik + dialogue rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    To encourage national dialogue in conjunction with concerned organizations.