"encourage debate" — Słownik kolokacji angielskich

encourage debate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj debatę
  1. encourage czasownik + debate rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "It would serve as a national model and encourage thoughtful debate about the nature of your proposal."