"effective therapy" — Słownik kolokacji angielskich

effective therapy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna terapia
  1. effective przymiotnik + therapy rzeczownik
    Silna kolokacja

    She says the findings may help researchers develop effective therapies.

powered by  eTutor logo