"effective spokesman" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny rzecznik
  1. effective przymiotnik + spokesman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My guess is that by the end of the year, we'll see that the president was an effective spokesman for the economy.