"effective leadership" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne przywództwo
  1. effective przymiotnik + leadership rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He came to the attention of senior officers for his effective leadership.