"effective inspection" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna kontrola
  1. effective przymiotnik + inspection rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Finishing that inspection, effective despite the lower darkness, The Shadow retraced his way to the front street.