"early people" — Słownik kolokacji angielskich

early people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwsi ludzie
  1. early przymiotnik + people rzeczownik
    Silna kolokacja

    My dad was one of the very early people in the program.

    Podobne kolokacje: