"early paleontologist" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny paleontolog
  1. early przymiotnik + paleontologist rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Prothero was one of the earliest paleontologists to use the concept of palaeomagnetism in the study of Continental rocks.

    Podobne kolokacje: