"dressed alike" — Słownik kolokacji angielskich

dressed alike kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ubrany podobnie
  1. dress czasownik + alike przysłówek
    Zwykła kolokacja

    There is no reason why we all have to dress alike.

    Podobne kolokacje: