"dozen book" — Słownik kolokacji angielskich

dozen book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka tuzina
  1. dozen rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These last alone have done more for the field than any other dozen books.

    Podobne kolokacje: