"dowiedzenie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dowiedzenie się" po polsku

dowiedzenie się

rzeczownik
 1. seeing *
 2. discovering
  • dowiedzenie się (czegoś nowego)
czasownik
 1. head ***** , head up
  • dowodzić, kierować, zarządzać
   He heads the army. (On dowodzi armią.)
   She has been heading up a team for a long time. (Ona dowodziła grupą przez długi czas.)
 2. prove ****
  • udowadniać, dowodzić [przechodni]
   They knew that he did it but they couldn't prove it. (Oni wiedzieli, że on to zrobił, ale nie umieli tego udowodnić.)
   I can prove my innocence, if you'd give me time. (Mogę dowieść swojej niewinności, jeśli dałbyś mi czas.)
   Jocelyn, how may I prove my love to you? (Jocelyn, jak mam udowodnić moją miłość do ciebie?)
   The suspect proved his innocence. (Podejrzany udowodnił swoją niewinność.)
   zobacz także: demonstrate
 3. direct ****
  • kierować, zarządzać, dowodzić [przechodni]
   I directed a group of 12 people in my previous job. (W mojej poprzedniej pracy kierowałem grupą 12 ludzi.)
   A captain of a team directs the game. (Kapitan drużyny dowodzi grą.)
   You should take one pill a day as directed by your doctor. (Powinieneś brać jedną tabletkę na dzień tak, jak zarządził twój lekarz.)
 4. command ***
  • dowodzić (w wojsku) [przechodni/nieprzechodni]
   He commanded a unit in Iraq. (On dowodził jednostką w Iraku.)
   Our leader commands our troops. (Nasz przywódca dowodzi naszymi oddziałami.)
 5. establish ****
  • ustalać, dowodzić (np. ojcostwo, niewinność) [przechodni]
   The exact moment of the collision cannot be established. (Dokładny moment zderzenia nie może zostać ustalony.)
   I want to plan a trap to establish his blame. (Chcę zaplanować pułapkę, żeby dowieść jego winy.)
   link synonim: determine
 6. argue ****
  • dowodzić (czegoś), utrzymywać oficjalnie [przechodni]
   This scientist argues that the theory of evolution is false. (Ten naukowiec utrzymuje, że teoria ewolucji jest fałszywa.)
   This man argues he has seen Jesus. (Ten mężczyzna utrzymuje, iż widział Pana Jezusa.)
   She's arguing that buying a new car is a waste of money. (Ona dowodzi, że kupienie nowego samochodu jest stratą pieniędzy.)
 7. demonstrate that **
  • dowodzić, wykazać coś (np. czyjś sukces)
   Europe must demonstrate that it is united in all areas. (Europa musi wykazać, że jest zjednoczona we wszystkich obszarach.)
 8. spearhead
czasownik
 1. demonstrate ***
  • dowieść, dowodzić słuszności (np. teorii) [przechodni]
   to show, to prove
   She demonstrated her theory with ten examples. (Ona dowiodła słuszności swojej teorii za pomocą dziesięciu przykładów.)
   How can you demonstrate anything without any examples? (Jak możesz cokolwiek dowieść bez przykładów?)
   zobacz także: prove
phrasal verb
 1. find out ****  
  to get some information about
  I later found out that she had been lying to me. (Później się dowiedziałem, że ona mnie okłamywała.)
  To find out more, visit our website. (Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową.)
  Have they found out how much the tickets will cost? (Czy oni dowiedzieli się, ile będą kosztować bilety?)
  link synonimy: learn, check, get to know
 2. get onto
  • kontaktować się, dowiadywać się
   She got onto her lawyer about this subject. (Ona skontaktowała się ze swoim prawnikiem w związku z tym tematem.)
   How did you get onto him and his family? (Jak dowiedziałeś się o nim i jego rodzinie?)
 3. ask after
 4. ask around
czasownik
 1. learn , *****   oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
  He has just learnt that his wife is pregnant. (On właśnie dowiedział się, że jego żona jest w ciąży.)
  Did you learn anything new at school yesterday? (Czy wczoraj w szkole dowiedziałeś się czegoś nowego?)
  I've learnt that from our talk. (Dowiedziałem się tego z naszej rozmowy.)
  I learned something new about her. (Dowiedziałem się czegoś nowego o niej.)
  You don't have to buy this book, you'll learn that from the lesson. (Nie musisz kupować tej książki, dowiesz się tego z lekcji.)
  link synonim: find out
 2. see *****
  • dowiadywać się, przekonać się [przechodni]
   I saw that she was lying. (Dowiedziałem się, że ona kłamała.)
   I saw his true intentions. (Przekonałem się o jego prawdziwych zamiarach.)
   Look, a new shop! Let's see what we can buy there. (Spójrz, nowy sklep! Dowiedzmy się, co można tam kupić.)
   I found a box at the attic, let's see what's in it. (Znalazłem pudełko na strychu, dowiedzmy się, co jest w środku.)
 3. check *****
  • sprawdzać, dowiadywać się (uzyskiwać informacje) [przechodni/nieprzechodni]
   I'll check if she knows about the wedding. (Sprawdzę, czy ona wie o ślubie.)
   Could you check this phone number for me? (Czy mógłbyś sprawdzić dla mnie ten numer telefonu?)
   Can you check the weather for tomorrow? (Czy możesz sprawdzić pogodę na jutro?)
   link synonim: find out
 4. discover ****
  • dowiadywać się (czegoś nowego) [przechodni]
   Today I discovered that my parents met when they were 22. (Dziś dowiedziałem się, że moi rodzice poznali się, kiedy mieli po 22 lata.)
   I discovered that they were lying to me. (Dowiedziałem się, że mnie okłamywali.)
 5. ascertain ,
 6. scout out
 1. get to know , come to know
phrasal verb
 1. find out something ****
 2. smell something out
 3. sniff something out

powered by  eTutor logo