ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dotyczący czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dotyczący czegoś" po polsku

przymiotnik
 1. relevant **
  • odpowiedni, związany z, dotyczący, właściwy
   If it's relevant to my work, I want to talk about it. (Jeżeli to jest związane z moją pracą, chcę o tym porozmawiać.)
   Is your question relevant to our discussion? (Czy twoje pytanie jest związane z naszą dyskusją?)
   zobacz także: related
 2. relative ***
 3. touching   oficjalnie
przyimek
 1. concerning **
  • w odniesieniu do (kogoś, czegoś), dotyczący (kogoś, czegoś)
   A letter concerning your application has been mailed to you. (List dotyczący twojego podania został do ciebie wysłany.)
   She filed a complaint concerning her recent purchase. (Ona złożyła reklamację dotyczącą jej ostatniego zakupu.)
   I didn't want to answer questions concerning my private life. (Nie chciałem odpowiadać na pytania dotyczące mojego życia prywatnego.)
   link synonim: regarding
przysłówek
 1. in the matter of something , in re (skrót) latin
 1. thereanent Scottish English
czasownik
 1. concern *****
  • dotyczyć (kogoś, czegoś) [przechodni]
   She only cares about things that concern her personally. (Ją obchodzą tylko sprawy, które jej bezpośrednio dotyczą.)
   Don't worry, this doesn't concern you at all. (Nie martw się, to ciebie wcale nie dotyczy.)
   This problem concerns your life. (Ten problem dotyczy twojego życia.)
   We need to talk, it concerns your behaviour. (Musimy porozmawiać, to dotyczy twojego zachowania.)
   This doesn't concern you, so leave the room. (To ciebie nie dotyczy, więc opuść pokój.)
 2. involve ****
  • obejmować, dotyczyć [przechodni]
   The financial reform involves only the rich. (Reforma finansowa dotyczy tylko bogatych.)
   The defect involves all the apartments in that building. (Wada dotyczy wszystkich mieszkań w tym budynku.)
   My work involved intense research in contemporary art. (Moja praca obejmowała intensywne badania sztuki współczesnej.)
   His new job involves more responsibility than the old one. (Jego nowa praca obejmuje więcej obowiązków niż ta dawna.)
 3. relate ****
  • odnosić się (do czegoś), dotyczyć (czegoś), tyczyć się (czegoś) [nieprzechodni]
   The last 5 questions were related to the country's economy. (Ostatnie 5 pytań dotyczyło gospodarki kraju.)
   My speech will relate to climate change. (Moje przemówienie będzie dotyczyć zmiany klimatycznej.)
 4. apply ****
  • oddziaływać, dotyczyć, pasować (np. określonej osoby czy sytuacji) [przechodni/nieprzechodni]
   And how does that apply to the nature of men? (A jak to dotyczy natury mężczyzn?)
   Well, then, I have words of wisdom that apply to your condition. (Mam więc kilka słów mądrości, które pasują do twojej sytuacji.)
 5. regard ***
  • odnosić się, dotyczyć (czegoś) [przechodni]
   Our conversation regarded your behaviour, young lady. (Nasza rozmowa dotyczyła twojego zachowania, młoda damo.)
   The meeting regards some changes in our company. (Spotkanie dotyczy niektórych zmian w naszej firmie.)
 6. touch ****
  • dotyczyć (mieć efekt) [przechodni]
   Your worries touch me as well. (Twoje zmartwienia dotyczą także i mnie.)
   These matters don't touch me. You should talk to your mother. (Te kwestie mnie nie dotyczą. Powinnaś porozmawiać z matką.)
 7. hold for * , hold good for
 8. pertain
 1. apply to somebody **  
  This rule doesn't apply to me. (Ta zasada mnie nie dotyczy.)
  These rules apply to all our workers. (Te zasady dotyczą wszystkich naszych pracowników.)
 2. be concerned with somebody  

powered by  eTutor logo