"distribute books" — Słownik kolokacji angielskich

distribute books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozprowadź książki
  1. distribute czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The book bank distributes books on a per-semester basis for free to members and alumni of the school.

    Podobne kolokacje: