"demonstrate one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prezentować czyjś władza
  1. demonstrate czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In Māori, a tribe that has mana whenua must have demonstrated their authority over a piece of land or territory.