"convert people" — Słownik kolokacji angielskich

convert people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzie neofity
  1. convert czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There was a fear that we would be out to convert people.

    Podobne kolokacje: