"celebrity lives" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity lives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): życia honorowe
  1. celebrity rzeczownik + live czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is famous for having many expensive homes for the rich and because many celebrities live there.

    Podobne kolokacje: