"captivating woman" — Słownik kolokacji angielskich

captivating woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniewalając kobietę
  1. captivating przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Lady Churchill has been described as being a captivating woman, whose looks and demeanor made her almost irresistible to many who knew her.

    Podobne kolokacje: