"buy to the book" — Słownik kolokacji angielskich

buy to the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup do książki
  1. buy czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He wished to buy my rights to the book.

    Podobne kolokacje: