"buy flowers" — Słownik kolokacji angielskich

buy flowers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupuj kwiaty
  1. buy czasownik + flower rzeczownik
    Silna kolokacja

    I guess the husband will need to buy flowers for it.

    Podobne kolokacje: