"briefly featured" — Słownik kolokacji angielskich

briefly featured kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokrótce zamieścić
  1. feature czasownik + briefly przysłówek
    Luźna kolokacja

    The song was later briefly featured in the 1989 film, "Listen to Me."