"beside the woman" — Słownik kolokacji angielskich

beside the woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy kobiecie
  1. beside przyimek + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He went down on one knee beside the older woman.

    Podobne kolokacje: