"begin one's book" — Słownik kolokacji angielskich

begin one's book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaczynać czyjś książka
  1. begin czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    She begins her book with an account of the trip.

    Podobne kolokacje: