"beautiful book" — Słownik kolokacji angielskich

beautiful book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piękna książka
  1. beautiful przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The galleries also house some of the most beautiful books on earth.

    Podobne kolokacje: