"bar women" — Słownik kolokacji angielskich

bar women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety baru
  1. bar czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    First, the men tried to bar women from voting.

    Podobne kolokacje: