"assign the post" — Słownik kolokacji angielskich

assign the post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przydziel pocztę
  1. assign czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was instead assigned the post of National Mediator in 1997, and he held this post until his death in 2007.

    Podobne kolokacje: