"around the league" — Słownik kolokacji angielskich

around the league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wokół ligi
  1. around przyimek + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I don't think our players lack respect around the league.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo