"affect women" — Słownik kolokacji angielskich

affect women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpłyń na kobiety
  1. affect czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And why does it seem to affect women more than men?

    Podobne kolokacje: