"admit women" — Słownik kolokacji angielskich

admit women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjmij kobiety
  1. admit czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1971 women were admitted to the Order for the first time.

    Podobne kolokacje: