"Fantastic Voyage" — Słownik kolokacji angielskich

Fantastic Voyage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Fantastyczna Podróż Morska
  1. fantastic przymiotnik + voyage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The fantastic voyage, with room for 40 people, is six minutes long.

    Podobne kolokacje: