"śledzić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "śledzić kogoś" po polsku

obrazek do "follow" po polsku
czasownik
 1. follow , *****
 2. shadow , ***   [przechodni]
  I want you to shadow him but be careful. (Chcę, żebyś go śledził, ale bądź ostrożny.)
  The police shadowed the suspect. (Policja śledziła podejrzanego.)
  I think somebody is shadowing me. (Wydaje mi się, że ktoś mnie śledzi.)
 3. track ****
  • śledzić (np. rozwój, postępy) [przechodni]
   We have to track his progress and help him. (Musimy śledzić jego postępy i mu pomagać.)
   Do you track the development of that company? (Czy śledzisz rozwój tej firmy?)
 4. trace ***
  • śledzić (np. postęp czegoś, historię czegoś) [przechodni]
   We traced your career and we want to hire you. (Śledziliśmy twoją karierę i chcemy cię zatrudnić.)
   I had to trace the politics of China to prepare my presentation. (Musiałem śledzić politykę Chin, aby przygotować swoją prezentację.)
 5. tail **
  • śledzić (kogoś) potocznie
   A guy is tailing me around for some time now. (Jakiś gość mnie śledzi już od jakiegoś czasu.)
   Tail him and find out where he lives. (Śledź go i dowiedz się, gdzie mieszka.)
 6. trail ***
  • podążać tropem, śledzić [przechodni]
   I trailed a suspect. (Śledziłem podejrzanego.)
   Let's trail him, maybe we'll find out the truth. (Śledźmy go, może dowiemy się prawdy.)
   The police trailed them. (Policja ich śledziła.)
 7. plot , ***
 8. stalk **
  • śledzić, tropić
   Observe how the lion stalks its prey. (Obserwuj, jak lew śledzi swoją ofiarę.)
 9. dog , ****
 10. sleuth , sleuthhound
czasownik
 1. track something ****
  • śledzić coś, obserwować coś
   This computer program helps you track all your financial data. (Ten program komputerowy pomaga ci śledzić wszystkie twoje dane finansowe.)
   We have to track his every move - he can't escape now. (Musimy obserwować każdy jego ruch - teraz nie może nam uciec.)
phrasal verb
 1. stake something out
 1. keep track of something
  • być z czymś na bieżąco, kontrolować coś na bieżąco, śledzić coś
   monitor, observe
   This application will help you to keep track of your project. (Ta aplikacja pomoże ci być na bieżąco z twoim projektem.)
   I have so many responsibilities I can't keep track of them anymore. (Mam tak wiele obowiązków, że już nie potrafię ich kontrolować na bieżąco.)

śledzić kogoś

phrasal verb
 1. come after somebody *
  • śledzić kogoś, szukać kogoś (np. aby zrobić mu krzywdę)
   The murderer came after the girl. (Morderca śledził dziewczynę.)
   I think he comes after me and wants to hurt me. (Myślę, że on mnie szuka i chce mnie skrzywdzić.)
 2. check on somebody *
  • śledzić kogoś, skontrolować kogoś
   I have a special application on my phone to check on them. (Mam specjalną aplikację na telefonie, żeby ich śledzić.)
   I don't trust my boyfriend, I check on him every time he goes to a party. (Nie ufam mojemu chłopakowi, kontroluję go za każdym razem, kiedy idzie na imprezę.)
 3. follow somebody around
  • śledzić kogoś, chodzić za kimś
   The detective followed the suspect around. (Detektyw śledził podejrzanego.)
 4. chase somebody down
idiom
 1. stake somebody out

powered by  eTutor logo