earring stopper, stopper, earring back, back = zatrzask kolczyka, zatyczka kolczyka (w sztyfcie)

Aliexpress.com : Buy 1 pair of good quality earring backs stud ...

Źródło: https://www.aliexpress.com/store/product/1-pair-of-good-quality-earring-backs-stud-stopper-earrings-nuts-fittings-made-of-metal-and/2801121_32794178381.html

zatrzask kolczyka, zatyczka kolczyka (w sztyfcie)