"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
1. wear out = zużyć się, zniszczyć się (np. buty) wear out
2. wear off = mijać, przechodzić, ustępować (np. o bólu, uczuciu) wear off
  • But at night, it could wear off long before morning.
  • There was no way you could know the drug would wear off in a few minutes.
  • But after six months or so it started wearing off.
  • Until then, even if you feel the effects wearing off, do not let them know it.
  • But the effect wears off for most patients by two years.
  • Six months, it took for the stuff to wear off.
  • In both cases, the effects wore off after a few hours.
  • Often when you know it is possible the need seems to wear off.
  • It had been days now and the effects were wearing off.
  • Whatever I'd had the night before must have worn off.
3. wear down = ścierać się wear down
4. wear beneath = noś poniżej wear beneath
5. wear under = noś poniżej wear under
6. wear by = nosić przez wear by
7. wear over = nosić ponad wear over
8. wear during = nosić podczas wear during
9. wear around = noś wokół wear around
10. wear on = ciągnąć się (np. czas) wear on
11. wear with = nosić z wear with
12. wear to = nosić aby wear to
13. wear at = nosić przy wear at
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.