"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. stop wearing = przestań nosić stop wearing
2. refuse to wear = odmów noszenia refuse to wear
4. continue to wear = kontynuuj noszenie continue to wear
  • But for now, he will continue to wear his public face.
  • He did not know why she continued to wear the thing.
  • He will continue to wear the no. 8 shirt at his new club.
  • They would continue to wear those uniforms through the 1984 season.
  • "I continue to wear it because it's a nice way to show continued support for our troops on a time of war."
  • Boys in year 11 continue to wear the school tie.
  • You should be certain to continue to wear it at all times.
  • He continued to wear his space suit, with only the face plate opened.
  • She had known this would happen if he continued to wear a gun.
  • Many men continued to wear the shoes for the rest of their lives.
5. avoid wearing = uniknij noszenia avoid wearing
6. stand wearing = znieś noszenie stand wearing
7. permitted to wear = pozwolić nosić permitted to wear
8. keep wearing = kontynuuj noszenie keep wearing
9. continue wearing = kontynuuj noszenie continue wearing
10. include wearing = obejmuj noszenie include wearing
(9) mind, tend, plan
Kolokacji: 3
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.