"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
3. seen wearing = zobaczone noszenie seen wearing
  • He is usually seen wearing a blue suit with a red tie.
  • That would explain all the men he'd seen wearing earrings.
  • Here, he is seen wearing a shirt for the first time.
  • Men are not often seen wearing them, but they can do so.
  • So why wait until August to be seen wearing it?
  • She is also seen wearing a white and green cat mask.
  • But the members are never seen in town wearing the coats.
  • Dawn is seen wearing almost all black here on her first day of school.
  • He does not fear death, and is sometimes seen wearing clothing with the number 42 on it.
  • She is usually seen wearing a dress with her hair fixed up.
4. stop wearing = przestań nosić stop wearing
5. appear wearing = pojawiać się nosząc appear wearing
6. refuse to wear = odmów noszenia refuse to wear
7. forced to wear = zmuszony do noszenia forced to wear
10. choose to wear = postanów nosić choose to wear
11. begin to wear = zacznij nosić begin to wear
12. shown wearing = pokazane noszenie shown wearing
13. want to wear = chciej nosić want to wear
14. like to wear = lubić nosić like to wear
15. use to wear = użyj by nosić use to wear
16. continue to wear = kontynuuj noszenie continue to wear
17. go to wear = idź do nosić go to wear
18. get to wear = namówiony by nosić get to wear
19. arrive wearing = przybywać nosząc arrive wearing
20. come wearing = przychodzić nosząc come wearing
21. depicted wearing = przedstawione noszenie depicted wearing
22. need to wear = potrzebuj nosić need to wear
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.