"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
3. seen wearing = zobaczone noszenie seen wearing
4. stop wearing = przestań nosić stop wearing
5. appear wearing = pojawiać się nosząc appear wearing
6. refuse to wear = odmów noszenia refuse to wear
7. forced to wear = zmuszony do noszenia forced to wear
10. choose to wear = postanów nosić choose to wear
11. begin to wear = zacznij nosić begin to wear
12. shown wearing = pokazane noszenie shown wearing
13. want to wear = chciej nosić want to wear
14. like to wear = lubić nosić like to wear
15. use to wear = użyj by nosić use to wear
16. continue to wear = kontynuuj noszenie continue to wear
17. go to wear = idź do nosić go to wear
  • I tell people to make something they're going to wear.
  • "What are you going to wear on the first day of school?"
  • "Are you going to wear that to look for a job?"
  • Maria had given a lot of thought to what she was going to wear today.
  • Where do you think I'm going to wear all these beautiful things?
  • If you hadn't even seen the person who was going to wear them?
  • Just to be safe, you're going to wear it tonight as well.
  • What in the world was she going to wear to her own wedding?
  • "But we're not going to wear them at the same time."
  • I'm going to wear the shirt you just gave me.
18. get to wear = namówiony by nosić get to wear
19. arrive wearing = przybywać nosząc arrive wearing
20. come wearing = przychodzić nosząc come wearing
21. depicted wearing = przedstawione noszenie depicted wearing
22. need to wear = potrzebuj nosić need to wear
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.