BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use rzeczownik

rzeczownik + use
Kolokacji: 202
drug use • land use • energy use • alcohol use • tobacco use • cocaine use • water use • home use • use of one's name • ...
use + rzeczownik
Kolokacji: 13
use case • use policy • use development • use doctrine • use area • ...
use + czasownik
Kolokacji: 157
use increases • use includes • use declines • use requires • use reduces • use continues • use leads • use creates • use results • ...
czasownik + use
Kolokacji: 232
make use • find use • cover all uses • know for one's use • convert to use • accept for any use • use is used • know about the use • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
3. cover all uses = obejmij wszystkie wykorzystania cover all uses
4. know for one's use = wiedzieć dla czyjś wykorzystanie know for one's use
6. accept for any use = zaakceptuj dla jakiegokolwiek wykorzystania accept for any use
7. use is used = wykorzystanie jest używane use is used
8. know about the use = wiedz o wykorzystaniu know about the use
9. use for use = wykorzystanie do użytku use for use
10. contain uses = zawieraj wykorzystania contain uses
11. see use = zobacz wykorzystanie see use
12. get use = dostać wykorzystanie get use
13. note for one's use = notatka dla czyjś wykorzystanie note for one's use
14. see in use = zobacz wykorzystywać see in use
16. approve for use = zatwierdź do użytku approve for use
17. authorize the use = zezwól na wykorzystanie authorize the use
18. adapt for use = przystosuj do użytku adapt for use
19. return to use = wróć by użyć return to use
20. license for use = udziel zezwolenia do użytku license for use
21. intend for use = miej zamiar do użytku intend for use
22. design for use = projekt do użytku design for use
25. advocate the use = poprzyj wykorzystanie advocate the use
26. recommend for use = poleć do użytku recommend for use
31. involve the use = obejmij wykorzystanie involve the use
34. develop for use = rozwiń do użytku develop for use
35. convert for use = neofita do użytku convert for use
38. come into use = wejść w użycie, wprowadzić do użytku come into use
44. oppose the use = przeciwstaw wykorzystanie oppose the use
45. acquire for use = nabądź do użytku acquire for use
49. use is known = wykorzystanie jest znane use is known
50. explore the use = zbadaj wykorzystanie explore the use
51. put into use = oddawać do użytku put into use
52. investigate the use = zbadaj wykorzystanie investigate the use
53. justify the use = usprawiedliw wykorzystanie justify the use
55. remain in use = pozostań wykorzystywać remain in use
58. sell for use = sprzedaj do użytku sell for use
60. enable the use = umożliw wykorzystanie enable the use
61. prevent the use = nie dopuść do wykorzystania prevent the use
62. avoid the use = uniknij wykorzystania avoid the use
65. create for use = stwórz do użytku create for use
67. purchase for use = zakup do użytku purchase for use
68. keep for use = trzymaj do użytku keep for use
70. lose the use = przegraj wykorzystanie lose the use
71. feature the use = zamieść wykorzystanie feature the use
72. defend the use = uzasadnij wykorzystanie defend the use
73. ensure use = zapewnij wykorzystanie ensure use
76. introduce the use = przedstaw wykorzystanie introduce the use
77. deny the use = odmów wykorzystania deny the use
78. continue in use = kontynuuj wykorzystywać continue in use
79. offer the use = zaoferuj wykorzystanie offer the use
80. produce for use = wyprodukuj do użytku produce for use
82. show the use = pokaż wykorzystanie show the use
84. turn to use = odwróć się by użyć turn to use
85. give the use = udziel wykorzystania give the use
86. gain use = wykorzystanie przyrostu gain use
87. bring into use = przynieś do wykorzystania bring into use
88. provide use = zapewnij wykorzystanie provide use
89. put to use = wykorzystać, użyć, znaleźć zastosowanie (dla czegoś), zrobić (z czegoś) użytek put to use
90. give for use = daj do użytku give for use
91. study the use = badaj wykorzystanie study the use
92. read uses = odczytane wykorzystania read uses
93. receive for use = otrzymaj do użytku receive for use
94. eliminate the use = wyeliminuj wykorzystanie eliminate the use
96. use is documented = wykorzystanie jest udokumentowane use is documented
przymiotnik + use
Kolokacji: 451
widespread use • extensive use • commercial use • future use • practical use • frequent use • industrial use • effective use • ...
przyimek + use
Kolokacji: 41
for use • before use • in use • during use • of use • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.