"twist" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

twist czasownik

twist + rzeczownik
Kolokacji: 27
twist one's arm • twist one's head • twist one's ankle • twist one's body • twist one's face • twist one's hands • twist one's neck • ...
czasownik + twist
Kolokacji: 7
try to twist • begin twisting • begin to twist • keep twisting • try twisting • ...
twist + przyimek
Kolokacji: 37
twist into • twist around • twist up • twist off • twist through • ...
twist + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
twist away • twisted together • twist slightly • twist about • twist slowly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. twist away = skręt daleko twist away
  • He twisted away and, without looking back, walked to the door.
  • She tried to twist away, but too late: her eyes came open.
  • He made a dive for her, but she twisted away.
  • She twisted away, then seemed to realize that I was still there.
  • She tried to twist away, but his grip was too strong.
  • She tried to twist away to avoid it, but he was too heavy and strong.
  • She tried to twist away, but his hands trapped her.
  • She tried to dry him but he twisted away and went to get dressed.
  • S Jack was so surprised by the question that he let her go when she twisted away.
  • She tried to twist away, but the bonds that held her to the bed were too strong.
4. twist about = skręt około twist about
5. twist slowly = skręt wolno twist slowly

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.