14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"translation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

translation rzeczownik

rzeczownik + translation
Kolokacji: 31
translation of one's work • translation of the New Testament • language translation • translation of works • translation of texts • ...
translation + rzeczownik
Kolokacji: 19
Translation Fund • translation service • translation work • translation process • translation program • ...
translation + czasownik
Kolokacji: 28
translation appears • translation includes • translation follows • translation exists • translation publishes • ...
czasownik + translation
Kolokacji: 40
include translations • provide translations • lose in translation • translation is published • translation is completed • ...
przymiotnik + translation
Kolokacji: 122
English translation • literal translation • French translation • German translation • Latin translation • new translation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. English translation = Tłumaczenie na język angielski English translation
3. French translation = Francuskie tłumaczenie French translation
4. German translation = Niemieckie tłumaczenie German translation
5. Latin translation = Łacińskie tłumaczenie Latin translation
8. direct translation = bezpośrednie tłumaczenie direct translation
9. Spanish translation = Hiszpańskie tłumaczenie Spanish translation
10. Italian translation = Włoskie tłumaczenie Italian translation
11. complete translation = kompletne tłumaczenie complete translation
12. modern translation = współczesne tłumaczenie modern translation
14. Russian translation = Rosyjskie tłumaczenie Russian translation
16. rough translation = przybliżone tłumaczenie rough translation
  • "A thousand miles an hour," I agreed, making a rough translation in my head.
  • A play version is never going to be anything other than a rough translation.
  • With that said, here are the rough translations for the song titles.
  • I can go to a gateway site and get a rough translation.
  • A rough translation of the name is the "beginning of becoming".
  • Names are rough translations that have become somewhat standardized in English.
  • The rough translations produced were sufficient to get a basic understanding of the articles.
  • I never got good at Reason, but a rough translation would be "Hell, yes."
  • It is sort of a rough translation to English, but it's much better than my Japanese.
  • A rough translation to English yields "Don't call me and never ever come for a visit."
18. Arabic translation = Arabski tłumaczenie Arabic translation
19. accurate translation = dokładny przekład accurate translation
20. Japanese translation = Japońskie tłumaczenie Japanese translation
21. Greek translation = Greckie tłumaczenie Greek translation
22. early translation = wczesne tłumaczenie early translation
23. partial translation = tłumaczenie częściowe, tłumaczenie fragmentaryczne partial translation
24. free translation = wolny przekład, wolne tłumaczenie free translation
25. full translation = pełne tłumaczenie full translation
26. Dutch translation = Holenderskie tłumaczenie Dutch translation
przyimek + translation
Kolokacji: 17
in translation • of translation • for translation • with translations • including translations • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.